Privacyverklaring Fysiotherapie Hereweg

Uw privacy en persoonsgegevens worden beschermd door de AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Fysiotherapie Hereweg verwerkt persoonsgegevens. U moet hier denken aan NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, BSN en medische gegevens. De AVG is een Europese wetgeving waar iedereen die gegevens verwerkt zich aan moet conformeren. Het geeft degene die de gegevens verwerkt meer plichten en degene die de gegevens verstrekt meer rechten. Naast de AVG is er ook nog een wet die specifieke privacy binnen de gezondheidszorg beschrijft. Dit is de WBGO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

Onderstaand informeren wij u hoe wij binnen het kader van onze organisatie uw gegevens verwerken, wie toegang heeft, waarom dat wij gegevens verwerken.

Verwerking van uw gegevens:

Overzicht van de gegevens die er verwerkt worden:

Burgerservicenummer (BSN), het soort document en documentnummer waarmee u zich identificeert.

  • Voornaam, initialen, achternaam.
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Huisarts
  • Medische gegevens (klachtgegevens, gegevens van andere behandelaars indien noodzakelijk en relevant voor uw gezondheid)

Toegang tot uw gegevens:

Alleen onze fysiotherapeuten hebben toegang tot uw gegevens. Alle mensen die toegang hebben, hebben hiervoor een geheimhoudingsclausule getekend. Geheimhouding en daarmee vertrouwelijk omgaan met uw gegevens, is onderdeel van ieder contract.

Doel van het verzamelen van uw gegevens:

Om fysiotherapeutische zorgverlening te kunnen bieden en het declaratieproces betreffende de behandelingen.
Uw gegevens worden aangeboden aan Mediquest B.V. De gegevens zijn anoniem en dienen doelmatig beheer en beleid.
Alleen gegevens die noodzakelijk zijn worden verzameld en worden 15 jaar bewaard. Dit kan ook langer zijn indien er medische noodzaak is. De beoordeling ligt bij uw behandelaar. De bewaartermijn gaat in op de dag van de laatste behandeling.

Indien het noodzakelijk is om gegevens te delen met andere behandelaars dan zal dit altijd in overleg zijn met u en alleen met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming uwer zijde.

Uw rechten:

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u rechten. Uw gegevens zijn uw bezit. Kortom betekent dat dat u het recht heeft deze gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook mag u eerder verleende toestemming om gegevens te verwerken intrekken.

U heeft het recht om gegevens op te vragen of te verzoeken gegevens te delen met een andere organisatie. U mag zich verzetten tegen het verwerken van uw gegevens. Hierbij moet worden opgemerkt dat het verwerken van uw gegevens bij wet verplicht is om u te mogen behandelen.

U kunt zich in het geval van een klacht wenden aan de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Mocht u gebruik willen maken van een van uw rechten zoals het inzien, corrigeren, verwijderen, overdragen van uw gegevens, het intrekken van uw toestemming tot verwerking of bezwaar hebben op verwerking van uw gegevens dan kunt u ons dit te allen tijde laten weten. Dit kan per email (mits beveiligd), per post of in een persoonlijk gesprek. Om tot actie over te gaan hebben wij uiteindelijk wel uw schriftelijk toestemming nodig onder begeleiding van identificatie.

Wij doen er alles aan om binnen het kader van de wet uw persoonsgegevens te borgen. Mocht u vragen hebben dan kunt u zich aan ons wenden.

Contact:

Fysiotherapie Hereweg
Hereweg 83
6373 VE Landgraaf

info@fysio-hereweg.nl
Contactpersoon gegevensverwerking: Joris Wijn